Άδεια οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια χωρίς τέλη χαρτοσήμου για το εν αποστρατεία αστυνομικό προσωπικό

2020-02-09

  Η άδεια οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και υποβολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

Η άδεια οπλοφορίας χορηγείται εφόσον:

  • Συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι για την ασφάλεια του
  • Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κωλύματα του άρθρου 18 του Ν.2168/1993
  • Υπεβλήθη επιτυχώς σε γραπτές εξετάσεις με τη χρήση ερωτηματολογίου τριάντα (30) ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών σχετικά με τη λύση, αρμολόγηση, γέμιση, απογέμιση, ασφαλή χρήση, ασφαλή μεταφορά και φύλαξη του αιτουμένου όπλου
  • Υπεβλήθη επιτυχώς σε πρακτική εξέταση λύσης, αρμολόγησης, γέμισης και απογέμισης του αιτούμενου τύπου όπλου (πιστολιού ή περιστρόφου).

Η συμμετοχή του αιτούντος άδεια οπλοφορίας στις εξετάσεις, επιτρέπεται μόνο εφόσον με απόφαση του διευθυντή της κατά τόπο αρμόδιας Διεύθυνσης Ασφάλειας ή Διεύθυνσης Αστυνομίας Νομού κριθεί ότι συντρέχουν στο πρόσωπό τους ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι, ώστε για την ασφάλεια του πρέπει να του χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια.

Οι αστυνομικοί που αποστρατεύονται και αιτούνται να τους χορηγηθεί άδεια οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια, δεν υποβάλλονται σε εξετάσεις. Εφόσον με απόφαση του διευθυντή κριθεί ότι συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι, και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα που ορίζει η νομοθεσία, τους χορηγείται η άδεια οπλοφορίας η οποία ισχύει για τρία χρόνια.

Με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.3585/2007 η άδεια οπλοφορίας που χορηγείται στο εν αποστρατεία αστυνομικό προσωπικό για την ατομική του ασφάλεια , εξαιτίας κινδύνων που προέρχονται από την εκτέλεση των καθηκόντων του κατά τον χρόνο που ήταν σε ενεργό υπηρεσία, ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ.

Το προβλεπόμενο λοιπόν παράβολο για την άδεια οπλοφορίας, την επέκταση αυτής καθώς και των εξάμηνων θεωρήσεων, δεν καταβάλλεται από το εν αποστρατεία αστυνομικό προσωπικό.-