Χρόνος εργασίας Αστυνομικού προσωπικού - Ημερήσια Ανάπαυση - Εργασία πέραν του πενθημέρου.

2019-04-15

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πλήρως τα παρακάτω διευκρινίζεται ότι ο χρόνος εργασίας του αστυνομικού προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ.394/2001 (ΦΕΚ Α-274/3.12.2001), κατανέμεται σε εβδομαδιαία βάση, με αρχή τη Δευτέρα (1η ημέρα εργασίας) έως την Κυριακή, (7η ημέρα εργασίας).

Ο χρόνος εργασίας, ανεξαρτήτως βαθμού κατά την πενθήμερη εργασία (Δευτέρα έως Παρασκευή, 1η έως 5η ημέρα εργασίας) είναι:

α) οι ώρες που προβλέπονται από το ωράριο εργασίας, το οποίο ισχύει για τις Δημόσιες Υπηρεσίες για όσους εκτελούν γραμματειακή ή γραφική υπηρεσία και υπηρεσία κάθε ειδικότητας,

β) 32 ώρες για όσους εκτελούν εξωτερικές ή εσωτερικές υπηρεσίες σε αλλαγές 24ωρης ή 16ωρης ή 12ωρης ή 8ωρης βάσης, (σκοποί καταστημάτων ή κρατητηρίων, περιπολικά, επόπτες, αξιωματικοί υπηρεσίας κλπ) και

γ) 30 ώρες για όσους εκτελούν υπηρεσία μοτοσικλετιστή και ακίνητου σκοπού ρυθμιστή τροχαίας κίνησης , σε αλλαγές 6ωρηςβάσης.

Οι ώρες εργασίας που προβλέπονται παραπάνω κατανέμονται συνεχόμενες στις πέντε εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή).

Ημέρες ανάπαυσης είναι κατά βάση το Σάββατο και η Κυριακή. Δύναται να επιβληθεί υποχρεωτική παροχή υπηρεσίας το Σάββατο ή την Κυριακή μόνο εφόσον υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, κατά κρίση των διοικητών των οικείων Υπηρεσιών (υπ' αριθ. 72175/10/662011 από 02/10/2010 διαταγή του Α.Ε.Α. / Δ.Α.Π. Τμ. 2ο, υπογραφόμενη από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.). Ο συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας, στην περίπτωση αυτή είναι κατ' ανώτατο όριο, σαράντα δύο ώρες για όσους εκτελούν τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις (α), σαράντα ώρες για όσους εκτελούν τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην περίπτωση (β) και τριάντα έξι ώρες για όσους εκτελούν τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην περίπτωση (γ) του παρόντος άρθρου.

Η χορήγηση της ημερήσιας ανάπαυσης είναι υποχρεωτική εντός της εβδομάδας που γεννάται το δικαίωμα λήψης της (από Δευτέρα έως Κυριακή). Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται ο συμψηφισμός των Η/Α σε διάστημα 2 εβδομάδων, όπου οι Η/Α χορηγούνται εντός της εβδομάδας που γεννάται το δικαίωμα λήψης της τελευταίας Η/Α. Στο Αστυνομικό προσωπικό που δεν χορηγήθηκαν οι Η/Α, μετά το πέρας του 15νθημέρου, κάνει αυτοδικαίως χρήση των οφειλόμενων Η/Α για συγκεκριμένες ημέρες, με αναφορά - γνωστοποίηση στην Υπηρεσία όπου ο Διοικητής μπορεί να διαφοροποιεί εντός της ίδιας εβδομάδας, εφόσον συντρέχουν έκτακτες και απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες.

Η προσφορά εργασίας τη μία ημέρα ανάπαυσης (6η ημέρα) θεμελιώνει δικαίωμα λήψης ειδικής αποζημίωσης (πενθήμερο). Στην περίπτωση αυτή ημέρα ανάπαυσης (7η) θεωρείται η άλλη ημέρα, Σάββατο ή Κυριακή κατά περίπτωση (υπ' αριθ. 72175/10/662011 από 02/10/2010 διαταγή του Α.Ε.Α. / Δ.Α.Π. Τμ. 2ο, υπογραφόμενη από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.).

Σε περίπτωση υποχρεωτικής παροχής εργασίας την έκτη και έβδομη ημέρα εργασίας έναντι καταβολής δύο αποζημιώσεων και χορήγησης δύο ημερών ανάπαυσης εντός του ιδίου δεκαπενθημέρου, ο αστυνομικός διατίθεται υποχρεωτικά σε εκτέλεση υπηρεσίας εντός του 24ώρου που ακολουθεί τις δυο συνεχόμενες ημερήσιες αναπαύσεις. Δηλαδή αν κάποιος δεν έχει πάρει ρεπό όλη την εβδομάδα και εργαστεί υποχρεωτικά και Σάββατο και Κυριακή, δικαιούται δυο πενθήμερα και δυο συνεχόμενα ρεπό το επόμενο δεκαπενθήμερο.

Επίσης όταν κάποιος συνάδελφος έχει εργαστεί και έχει συμπληρώσει το ανώτατο όριο της μηνιαίας αποζημίωσης για την πέραν του πενθημέρου εργασία, δύναται να υποβάλλει έγγραφη αναφορά προς την Υπηρεσία του αιτούμενος τη μη διάθεσή του σε υπηρεσία κατά το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα, λόγω μη αποζημίωσής του.

Ως Υπηρεσία πέραν του πενθημέρου νοείται εκείνη που η ώρα έναρξης ή η ώρα λήξης της περιλαμβάνεται ημερολογιακά στο Σάββατο ή την Κυριακή. Το ίδιο ισχύει και για την ημέρα της αργίας.

Για την παροχή εργασίας την 7η ημέρα της εβδομάδας, καθώς και τις επίσημες ημέρες αργίας, χορηγείται υποχρεωτικά ημερήσια ανάπαυση μια άλλη ημέρα της επόμενης εβδομάδας. (υπ' αριθ. 72175/10/662011 από 02/10/2010 διαταγή του Α.Ε.Α. / Δ.Α.Π. Τμ. 2ο, υπογραφόμενη από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.)