Έλεγχος συστημάτων ασφαλείας συναγερμών από αστυνομικούς, προϋποθέσεις - προτάσεις.

2021-01-27

   Στις μέρες μας, η αυξημένη εγκληματικότητα, τα επαναλαμβανόμενα κρούσματα κλοπών και οι βανδαλισμοί περιουσιών, ωθούν τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα για την διαφύλαξη και την προστασία της περιουσίας τους. Στα μέτρα που λαμβάνονται είναι και η τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας (συναγερμοί) τα οποία συνδέουν με τις κατά τόπο αστυνομικές υπηρεσίες ώστε να εξασφαλίζεται ο άμεσος έλεγχος και η προστασία του χώρου.  

  Σύμφωνα με την νομοθεσία για να συνδεθεί ένα σύστημα συναγερμού με αστυνομική υπηρεσία θα πρέπει να εκδοθεί σχετική άδεια.( https://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1188&Itemid=641&lang ). Στα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν για την έκδοση της, περιλαμβάνεται και σχεδιάγραμμα του χώρου, έγκριση καταλληλόλητας του συστήματος συναγερμού που θα χρησιμοποιηθεί και κατάθεση αποδεικτικού καταβολής του τέλους που προβλέπεται για την εξέταση της αίτησης. Το τέλος ανέρχεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ για κάθε σύνδεση και αν εγκριθεί η σύνδεση καταβάλλεται ετήσιο τέλος τετρακοσίων (400) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά ποσοστό 15%. Το ποσό της προσαύξησης (60 ευρώ) αποδίδεται απευθείας στα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. (Παρ.3 άρθ. 13 του Ν.2622/1998, όπως αντικαταστάθηκε από παρ. 4 του άρθ. 20 του Ν. 4058/2012.)

  Λόγω της παραπάνω διαδικασίας που χρειάζεται για να εκδοθεί η άδεια αλλά και της πληρωμής χρηματικού ποσού που συνολικά ανέρχεται στα πεντακόσια (500) ευρώ ανά σύνδεση, αρκετοί ιδιώτες και επαγγελματίες, αποφεύγουν να απευθυνθούν στην Ελληνική Αστυνομία και εξουσιοδοτούν ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (SECURITY) για να φυλάνε τον χώρο τους. Οι εταιρείες SECURITY εκτός των άλλων αναλαμβάνουν και την διαχείριση του συστήματος συναγερμού, συνδέοντας αυτό με το κέντρο λήψης σημάτων που λειτουργούν, παρέχοντας έτσι 24ωρη κάλυψη στο πελάτη τους. Ο έλεγχος όμως του συστήματος που ενεργοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις, τις περισσότερες φορές γίνεται από την κατά τόπο αρμόδια αστυνομική υπηρεσία η οποία ενημερώνεται από την εταιρεία SECURITY. Δηλαδή ουσιαστικά γίνεται το ίδιο ακριβώς με την περίπτωση που τον συναγερμό διαχειρίζεται υπηρεσία της ΕΛ-ΑΣ, με την διαφορά ότι στην δεύτερη περίπτωση δεν υπάρχει η υποχρέωση καταβολής τέλους.

  Οι αστυνομικοί από την στιγμή που θα ενημερωθούν για ενεργοποίηση συστήματος συναγερμού και πιθανή διάπραξη αδικήματος, είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουν έλεγχο, χωρίς να εξετάζουν εάν η ενημέρωση προέρχεται από σύστημα που έχει συνδεθεί νόμιμα με την ΕΛ-ΑΣ, ή από τηλεφώνημα ιδιωτικής εταιρείας SECURITY.

  Επίσης στις περιπτώσεις που το σύστημα συναγερμού διαχειρίζεται η ΕΛ-ΑΣ, η εγκατάσταση του γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.2518/1997), δηλαδή μόνο από επαγγελματίες ηλεκτρονικούς (πτυχιούχους), οι οποίοι έχουν δώσει σχετικές εξετάσεις στα Κέντρα Μελετών Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας για πιστοποίηση και κατέχουν ειδική άδεια εργασίας Εγκαταστάτη Συστημάτων Ασφαλείας Β' κατηγορίας. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του συναγερμού και θεωρείται αξιόπιστη η πληροφορία που μεταφέρει στις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε αυτή να ελεγχθεί από τα αρμόδια όργανα. Δυστυχώς έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις, κυρίως σε συναγερμούς που διαχειρίζονται ιδιωτικές εταιρίες, να ενεργοποιούνται χωρίς λόγο και επαναλαμβανόμενα αναγκάζοντας έτσι τους συναδέλφους να πηγαίνουν πολλές φορές στο σημείο για να ελέγξουν.

  Κατόπιν των παραπάνω και προκειμένου αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις, προτείνονται τα κάτωθι για τις ιδιωτικές εταιρείες SECURITY που αναλαμβάνουν την διαχείριση συστημάτων ασφαλείας και τον έλεγχο σε περίπτωση ενεργοποίησης, πραγματοποιούν οι υπηρεσίες της ΕΛ-ΑΣ:

  • Την τήρηση των προϋποθέσεων του Ν.2518/1997 για την εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων που εποπτεύονται από αυτές.
  • Την καταβολή του ανάλογου τέλος που προβλέπεται από το άρθρο 13 του Ν. 2622/1998 και αφορά την σύνδεση συστημάτων συναγερμού με υπηρεσίες της ΕΛ-ΑΣ.
  • Το τέλος να καταβάλλεται εφάπαξ με την έκδοση της άδειας λειτουργιάς εταιρείας SECURITY και να είναι ανάλογο της δυναμικής της εταιρείας.

 Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. παρακαλείται για την εξέταση των παραπάνω και σε θετική περίπτωση την προώθηση τους, ώστε να υπάρξει η ανάλογη νομοθετική ρύθμιση.-