Να πάρουν και οι ΟΠΚΕ το επίδομα των ΜΑΤ

2018-12-15

Με το άρθρο 7 της υπ αριθμ 8002/1/520γ από 21-3-2018, Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, καθορίστηκε το ποσό, οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών (Μ.Α.Τ.) στο Αστυνομικό προσωπικό.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

1. Στο προσωπικό που υπηρετεί στις Υπηρεσίες Αστυνομικών Επιχειρήσεων χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών (Μ.Α.Τ.), το ύψος του οποίου στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) μηνιαίως.

2. Το επίδομα της παραγράφου 1 χορηγείται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στο προσωπικό των Διμοιριών Υποστήριξης των Διευθύνσεων Αστυνομίας.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι Αστυνομικοί που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και στα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης (Τ.Α.Ε.). Επίσης το 50% του επιδόματος, ποσό 75€, δικαιούνται όσοι συμμετέχουν στην σύνθεση των Διμοιριών Υποστήριξης των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Χώρας.

Αναλύοντας περαιτέρω την αποστολή και διάρθρωση των παραπάνω Υπηρεσιών αναφέρονται τα παρακάτω.

Στις Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης υπάγονται οι Υποδιευθύνσεις Μέτρων Τάξης και Αποκατάστασης Τάξης.

Η Υποδιεύθυνση Μέτρων Τάξης (Υ.ΜΕ.Τ.), έχει ως αποστολή τη διάθεση διμοιριών για τη λήψη μέτρων τάξης στις διάφορες συγκεντρώσεις, δημόσιες συναθροίσεις και κατά τις συνεδριάσεις των δικαστηρίων. Λαμβάνει μέτρα τάξης σε σοβαρά συμβάντα αστυνομικής αρμοδιότητας και διενεργεί περιπολίες.

Η Υποδιεύθυνση Αποκατάστασης Τάξης (Υ.Α.Τ.), έχει ως αποστολή τη διάθεση διμοιριών για την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης που διαταράσσεται κατά τη διάρκεια διαφόρων συγκεντρώσεων, δημοσίων συναθροίσεων και άλλων μαζικών εκδηλώσεων καθώς και την αντιμετώπιση εξαιρετικά σοβαρών συμβάντων αστυνομικής αρμοδιότητας.

Τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.) υπάγονται στις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις Κρήτης. Έχουν ως κύρια αποστολή την πρόληψη και καταστολή του οργανωμένου και κοινού εγκλήματος, την αντιμετώπιση σοβαρών συμβάντων αστυνομικής αρμοδιότητας, την περιφρούρηση της δημόσιας ειρήνης και της ευταξίας στην ύπαιθρο και την αντιμετώπιση αστυνομικής αρμοδιότητας συμβάντων.

Τέλος, οι Διμοιρίες Υποστήριξης των Διευθύνσεων Αστυνομίας έχουν ως αποστολή την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης που διαταράσσεται κατά τη διάρκεια διαφόρων συγκεντρώσεων, δημοσίων συναθροίσεων και άλλων μαζικών εκδηλώσεων και φέρουν ανάλογο εξοπλισμό με αυτόν των Διμοιριών Αποκατάστασης Τάξης των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Στις Διευθύνσεις Αστυνομίας της Χώρα έχουν συγκροτηθεί και οι Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), οι οποίες είναι ειδικές μονάδες της Αστυνομίας με χαρακτήρα πολυδιάστατος καθώς επιλαμβάνονται σε καταστάσεις που απαιτούν υψηλή εκπαίδευση και συντονισμό. Φέρουν ειδικό εξοπλισμό και ως κύρια αποστολή τους είναι η πρόληψη και καταστολή της βαριάς εγκληματικότητας.

Οι συνάδελφοι που υπηρετούν στις Ο.Π.Κ.Ε. δεν αναφέρονται στους δικαιούχους τουεπιδόματος Μ.Α.Τ., παρόλο που εκτελούν καθήκοντα παρόμοιας επικινδυνότητας με τις ομάδες που το δικαιούνται.

Κρίνεται λοιπόν δίκαιο και αναγκαίο, η προσπάθεια αλλαγής της υφιστάμενης νομοθεσίας ώστε να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του επιδόματος Μ.Α.Τ. και οι συνάδελφοι που υπηρετούν στις Ο.Π.Κ.Ε..-