Πανελλήνιες Εξετάσεις - Ειδική άδεια για την παρακολούθηση της επίδοσης των τέκνων των αστυνομικών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

2018-06-17

Δυστυχώς, για το αστυνομικό προσωπικό δεν προβλέπεται ειδική άδεια σε γονείς που τα παιδιά τους συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Δίνεται όμως η δυνατότητα να κάνουν χρήση της ειδικής άδειας για την παρακολούθηση της επίδοσης των τέκνων των αστυνομικών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την νομοθεσία προβλέπεται:

  • Ειδική άδεια έως τέσσερις (4) ημέρες για γονείς με ένα τέκνο
  • Ειδική άδεια έως πέντε (5) ημέρες για γονείς με δύο (2) τέκνα και άνω
  • Η παραπάνω άδεια αυξάνεται κατά μία (1) ακόμη μέρα αν τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας (π.χ. το ένα στη πρωτοβάθμια και το άλλο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση).

Η άδεια αυτή χορηγείται είτε για ορισμένες ώρες, είτε για ολόκληρη την ημέρα (σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως πανελλήνιες εξετάσεις), σε καμία όμως περίπτωση πάνω από μία ημέρα συνεχώς.

Η άδεια δεν χορηγείται στο γονέα-υπάλληλο μετά την ενηλικίωση του τέκνου του.

Περί διευκολύνσεων αστυνομικού προσωπικού κατά την διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων, έχει εκδοθεί η από 03-06-2017 διαταγή κ. Αρχηγού ΕΛ-ΑΣ, η οποία επισυνάπτεται.

Σχετική νομοθεσία:

I. π.δ. 27/1986 άρθρο 10 παράγραφο 5.

II. ΥΑ ΔΙΔ//2007 (ΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ. 20561 ΦΕΚ Β 1613 2007.