Παράταση αδειών σκοπευτικών όπλων

2020-12-31

   Με την υπ αριθμ 3009/2/175-ια από 24/12/2020 Υπουργική Απόφαση παρατάθηκε η διάρκεια ισχύος των αδειών κατοχής σκοπευτικών όπλων μέχρι την 30.12.2021.

   Συγκεκριμένα το άρθρο 1 της απόφασης αναφέρει «Η διάρκεια ισχύος των αδειών κατοχής σκοπευτικών όπλων της περ. ε ́ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2168/1993, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν από τη δημοσίευση της παρούσας και έληξαν ή λήγουν από την 31.12.2020 μέχρι και την 30.12.2021 και η οποία προβλέπεται στην περ. 5 της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 3009/2/23-α ́/31.8.1994 απόφασης (Β ́ 696), όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι την 31.12.2021».