Προαγωγή Ανθυπαστυνόμων και ομοιόβαθμων Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων.

2018-08-01

Πολύ λόγος έχει γίνει για τη βαθμολογική εξέλιξη των Ανθυπαστυνόμων και για το εάν πρέπει να αλλάξει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο σχετικά με τον τρόπο προαγωγή τους.

Σύμφωνα με την νομοθεσία και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3686/2008 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 25 του Ν.4058/2012, οι Ανθυπαστυνόμοι, προάγονται με τη συμπλήρωση είκοσι έξι (26) ετών πραγματικής υπηρεσίας ή είκοσι δύο (22) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, εκ των οποίων έντεκα (11) έτη στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, εφόσον είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους, που προάγονται λόγω συμπλήρωσης είκοσι έξι (26) ετών πραγματικής υπηρεσίας.

Τι ισχύει όμως με την προαγωγή ομοιόβαθμων (Ανθυπασπιστή, Πυρονόμου) των υπολοίπων Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας;

Στην Πυροσβεστική, οι Πυρονόμοι Γενικών Καθηκόντων (αντίστοιχος βαθμός του Ανθυπαστυνόμου), οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη στο βαθμό τους και δέκα εννέα (19) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους δύνανται ύστερα από αίτησή τους, να εισάγονται σε ταχύρρυθμο τμήμα της σχολής επιμόρφωσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, διάρκειας εννέα (9) μηνών. Μετά την ευδόκιμη αποφοίτησή τους προάγονται ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων στο βαθμό του Ανθυποπυραγού (αντίστοιχος βαθμός του Υπαστυνόμου Β').

Στο Λιμενικό, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Π.Δ.81/2012, οι Ανθυπασπιστές του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., προάγονται εφόσον συμπληρώσουν ελάχιστο χρόνο παραμονής δεκατρία (13) έτη πραγματικής υπηρεσίας και τέσσερα (4) έτη στο βαθμό.

Στις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. δ. 445/1974, όπως τροποποιήθηκε με το Ν 3883/2010, οι Ανθυπασπιστές, εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται στον επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών στον κατεχόμενο βαθμό ή δεκαεννέα (19) ετών συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους, από τα οποία πέντε (5) έτη στον κατεχόμενο βαθμό του Ανθυπασπιστή.

Άρα σύμφωνα με τα ισχύοντα, ο Ανθυπαστυνόμος για να προαχθεί στον βαθμό του Υπαστυνόμου Β' χρειάζεται είκοσι έξι (26) έτη πραγματικής υπηρεσίας ή είκοσι δύο (22) έτη υπηρεσίας και έντεκα (11) έτη στο βαθμό. Ο Πυρονόμος για να προαχθεί σε Ανθυποπυραγό, χρειάζεται δεκαεννέα (19) έτη υπηρεσίας και τρία (3) έτη στο βαθμό. Ο Ανθυπασπιστής του Λιμενικού Σώματος για να προαχθεί σε Σημαιοφόρο, χρειάζεται δεκατρία (13) έτη υπηρεσίας και τέσσερα (4) έτη στο βαθμό. Τέλος ο Ανθυπασπιστής των Ενόπλων Δυνάμεων για να προαχθεί σε Ανθυπολοχαγό, χρειάζεται δεκαεννέα (19) έτη υπηρεσίας και πέντε (5) έτη στο βαθμό, ή οκτώ (8) έτη στον κατεχόμενο βαθμό.

Από τα παραπάνω και παρατηρώντας το γράφημα της εικόνας 1, βλέπουμε ότι για να προαχθεί ο Ανθυπαστυνόμος της Ελληνικής Αστυνομίας, χρειάζεται πολύ περισσότερα έτη πραγματικής ή στο βαθμό υπηρεσίας, συγκριτικά με την προαγωγή ομοιόβαθμων του (Ανθυπασπιστή, Πυρονόμου),των υπολοίπων Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας .

Από τα παραπάνω προκύπτει οτι δεν υπάρχει ίση αντιμετώπιση των Ανθυπαστυνόμων της ΕΛ-ΑΣ με ομοιόβαθμους των υπολοίπων Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, σχετικά με την προαγωγή τους, τόσο για τον τρόπο που προάγονται βαθμολογικά, όσο για το μισθό που λαμβάνουν, τα καθήκοντα που εκτελούν καθώς και για την περαιτέρω εξέλιξη τους.

Προκύπτει λοιπόν άμεση ανάγκη για αλλαγή της υφιστάμενης νομοθεσία για την προαγωγή και περαιτέρω εξέλιξη των Ανθυπαστυνόμων της ΕΛ-ΑΣ. -